Zagrożenia | Warto wiedzieć | Dla Turystów  
Telefony Alarmowe:  601 - 100 - 300  lub  985
Tylko dla ratowników
Użytkownik
Hasło
 

WstępTeren działaniaAktualnościHistoriaOrganizacjaWypadkiPogoda


Akty prawne regulujące funkcjonowanie
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

I. Dziennik Ustaw RP Nr 57 z dnia 7 czerwca 1997r: Poz.358.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających
w górach(...)
    Na podstawie art.54 ust.3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej
(Dz.U. Nr 25, poz.113 i Nr 137, poz.639) zarządza się co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne.
& 1. Rozporządzenie określa:
1). warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz obowiązki osób prawnych i fizycznych prowadzących w górach działalność w zakresie kultury fizycznej(...)

Rozdział 2.
Warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach.

& 2.  1. Rozporządzenie dotyczy terenów położonych na wysokości powyżej 600 m nad poziomem morza (npm), których rzeźba terenu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach.

        2. Rozporządzenie dotyczy również terenów leżących poniżej 600 m npm, których rzeźba stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach.

        3. Do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego upoważnione są Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe(TOPR), każde w swoim zakresie,(...)

& 6. 1. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa tras i urządzeń przy uprawianiu w okresie zimowym sportów oraz rekreacji ruchowej w górach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
        2. Zasady ostrzegania o niebezpieczeństwach i oznakowania szlaków i tras górskich określa  załącznik nr 2 do rozporządzenia.
        3. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek oraz zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Załącznik nr 3

SZCZEGóŁOWE ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK ORAZ
ZBIOROWYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH W GóRACH

(...)

& 3. 1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1 000 m. n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.

        2. Treningi w terenach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny odbywać się z udziałem górskiego przewodnika turystycznego.


& 4. Organizatorów imprez turystycznych i sportowych dla młodzieży szkolnej obowiązujątakże przepisy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej.

& 5. 1. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR wszystkie imprezy turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.

       2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane:
          1) określenie organizatora imprezy,
          2) termin i czas trwania,
          3) miejsce imprezy,
          4) przewidywaną liczbę uczestników.


Dziennik Ustaw RP Nr 47 z dnia 16 maja 1997r  Poz.303

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r
W sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym.

Na podstawie art.55 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639) zarządza się co następuje:

& 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień:

1) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jako specjalistycznego stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zwanego dalej „GOPR”.
(...)
& 2. 1. GOPR oraz TOPR są obowiązane i uprawnione do:
             1) organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach,
                2) organizowania oraz szkolenia górskiej służby ratowniczej,
              3) ustalania szczegółowych programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa górskiego,
                4) nadawania stopni ratowniczych i instruktorskich oraz określania uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w górach, w zależności od posiadanych kwalifikacji,
                5) programowania i prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
                6) stwierdzania zagrożeń bezpieczeństwa osób przebywających w górach, na swoim terenie działania.
                7) wydawania ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa w górach, na swoim terenie działania.

        2. GOPR i TOPR oraz ich upoważnieni przedstawiciele są uprawnieni do:
            1) występowania do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych,rekreacyjnych i turystycznych, położonych w górach, o usunięcie stwierdzonych zagrożeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 6, lub o wstrzymanie eksploatacji,

          2) występowania do organów administracji samorządowej oraz, stosownie do właściwości, do dyrektora parku narodowego o nakazanie usunięcia zagrożeń, jakrównież o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów i urządzeń,

          3) występowania do organów administracji samorządowej o zamknięcie obszaru powietrznego do uprawiania sportów lotniczych w wypadkach stanowiących zagrożenie dla osób,funkcjonowania urządzeń i prowadzonych tam akcji ratunkowych i szkoleń.

3. W wyjątkowych wypadkach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia osób,GOPR  lub TOPR może zażądać od organizatorów i kierowników, o których mowa wust. 2 pkt. 1, zaniechania imprezy, zaniechania wyjścia w góry bądź zamknięcia obiektu lub urządzenia.

Początek strony